Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Onder Oosting Media wordt verstaan: Oosting Media inclusief haar rechtsopvolgers, gevestigd te Emmen.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of hun rechtsopvolger die aan Oosting Media de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, danwel tot het uitbrengen van een offerte.
 3. Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Oosting Media om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder het vervaardigen van zaken wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
 5. Onder het verrichten van werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen Oosting Media ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van concept en idee en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van webdesign, ondernemen en marketing.
 6. Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.
 7. Onder informatiedragers worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Offerte

 1. Alle offertes van Oosting Media zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Oosting Media heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.
 2. Alle offertes uitgebracht door Oosting Media zijn, tenzij anders overeengekomen, kosteloos voor de opdrachtgever.
 3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door Oosting Media, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van deze voorwaarden of bijzondere afspraken aan de zijde van de opdrachtgever brengt met zich mee dat opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte tot stand te laten komen, aan Oosting Media te vergoeden.
 4. Offertes van Oosting Media zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.
 5. Wanneer de opdrachtgever na een offerte geen overeenkomst met Oosting Media wenst aan te gaan, dient deze terstond alle door Oosting Media in het kader van de offerte ter beschikking gestelde zaken te retourneren.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Oosting Media komt pas tot stand nadat de offerte van Oosting Media door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.
 2. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Oosting Media te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Oosting Media.
 4. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
 5. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Oosting Media buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. Oosting Media behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie van de overeengekomen prijs extra te factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan zal Oosting Media op een zo kort mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met Oosting Media. Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. Oosting Media behoudt in ieder geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren.
 3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn wijzigingen in de prijzen, voordat levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor Oosting Media ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onvoorzien was.
 4. De beperking van prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever tekort schiet in haar informatieplicht naar Oosting Media als bedoeld in artikel 2 lid 3, of in het geval wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens Oosting Media. Oosting Media is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
 5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 2, 3 en 4 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de maximum prijsoverschrijding uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een wijziging in de overeenkomst teveel bedragen, dan zal Oosting Media, na overleg met de opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
 6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaan¬de aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productie¬methoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
 7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een als in de branche redelijk beschouwd bedrag, of bij gebreke daaraan wordt geacht een redelijk loon te zijn overeengekomen.

Betaling

 1. Oosting Media draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is in overleg mogelijk.
 2. Oosting Media is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Oosting Media bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door Oosting Media aan te wijzen rekening.
 4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Oosting Media zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW.
 5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Oosting Media binnen twee weken na factuurdatum aan Oosting Media schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Levering

 1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar Oosting Media zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij opdrachtneming zal Oosting media in overleg met opdrachtgever een oplevertermijn bepalen. De opgegeven levertijden zullen door Oosting Media naar beste vermogen worden nagekomen. Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Oosting Media niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens Oosting Media.
 3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal Oosting Media zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsoverdracht

 1. Oosting Media behoudt zich het eigendom voor van alle vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan Oosting Media verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.
 2. Alle door Oosting Media vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van Oosting Media, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 3. Oosting Media is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
 4. Oosting Media is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Oosting Media en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Oosting Media zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Oosting Media instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. Oosting Media zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van Oosting Media dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Oosting Media van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Oosting Media worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.
 4. De opdrachtgever verleent Oosting Media pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Oosting Media door hem in de macht van Oosting Media worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Oosting Media verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Intellectuele eigendom

 1. Rapporten of documenten welke zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede door Oosting Media vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op het door Oosting Media vervaardigde materiaal berusten bij Oosting Media. De intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.
 3. De door Oosting Media volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie‐ en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Oosting Media bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Oosting Media vereist.
 5. Oosting Media behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad en in overeenstemming met art. 13 lid 3 van deze voorwaarden.
 6. Oosting Media zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde, Oosting Media met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.